Určení druhu a počtu úloh v testu


Počet úloh v testu a jejich druh by neměl být stanovován náhodně. Zastoupení jednotlivých témat ve výuce by se mělo odrážet i v počtu úloh v testu, které se k danému tématu vztahují. Určení počtu úloh je možné realizovat pomocí jednorozměrné obsahově-operační matice.

Toto určení předpokládá následující postup:


 1. Analýza témat, která mají být předmětem didaktického testování

Zvolme si jako modelový příklad polytematický test zahrnující 4 témata s uvedenou hodinovou dotací.


Téma

Počet
hodin výuky

I.

6

II.

3

III.

12

IV.

9

30 1. Výpočet váhy jednotlivých témat

Váha je relativní podíl jednotlivých témat na celku, který bude předmětem testování. Váha se vypočítá tak, že počet hodin výuky se vydělí nejmenším z nich, tedy v našem případě 3.


Téma

Počet
hodin výuky

Váha

I.

6

2

II.

3

1

III.

12

4

IV.

9

3

30

10


 1. Stanovení počtu úloh v testu

Nyní určíme celkový počet úloh, které mají být v testu obsaženy. Tato volba záleží čistě na vůli vyučujícího a odvíjí se od jeho dalších záměrů (délka testu, typ úloh použitých v testu, náročnost testu, snaha o vysokou validitu a reliabilitu výsledků testu atd.). Vzhledem k chybě měření a k míře, ve které se na výsledcích textů projevují náhodné vlivy, je doporučováno, aby minimální počet úloh v testu činil alespoň 10.

 1. V našem modelovém případě stanovíme celkový počet úloh v testu na 25.

 2. Určíme počet úloh připadající na jednotku váhy. Získáme jej jako podíl celkového počtu úloh v testu a součtu jednotlivých vah (modré políčko). V našem případě tedy 25:10 = 2,5

 3. Určíme počet úloh připadajících na jednotlivá témata. Jejich počet získáme jako součin váhy a počtu úloh připadajících na jednotku váhy (což je v tomto případě 2,5).

Téma

Počet
hodin výuky

Váha

Vypočtený
počet úloh

I.

6

2

5

II.

3

1

2,5

III.

12

4

10

IV.

9

3

7,5

30

10

25


 1. Nyní pouze provedeme zaokrouhlení (údaje 2,5 a 7,5 – jeden údaj se zaokrouhluje směrem nahoru, druhý směrem dolů) a získáme tak skutečný počet úloh v testu, které se budou vztahovat k jednotlivým tématům (modrý sloupek).

Téma

Počet
hodin výuky

Váha

Vypočtený
počet úloh

Skutečný
počet úloh

I.

6

2

5

5

II.

3

1

2,5

3

III.

12

4

10

10

IV.

9

3

7,5

7

30

10

25

25


 1. V případě, že při stanovování počtu úloh v testu bereme v úvahu i úrovně osvojení poznatků (zapamatování a aplikace), je třeba vytvořit dvourozměrnou obsahově-operační matici. Obvykle zvýhodňujeme úlohy zaměřené na aplikaci poznatků oproti úlohám zaměřeným na zapamatování a reprodukci v poměru 2:1.

  1. Skutečný počet úloh vztahujících se k jednotlivým tématům se nejprve rozdělí v poměru 2:1.

Téma

Skutečný
počet úloh

Zapamatování

Aplikace

I.

5

1,7

3,3

II.

3

1

2

III.

10

3,3

6,7

IV.

7

2,3

4,7

25
  1. Vypočtený počet úloh se dále zaokrouhlí podle obecně známých pravidel a získá se tak skutečný počet úloh testujících zapamatování poznatků a aplikaci poznatků, které budou v testu použity (červené sloupky).


Téma

Zapamatování

Aplikace

Skutečný počet
(zapamatování)

Skutečný
počet
(aplikace)

I.

1,7

3,3

2

3

II.

1

2

1

2

III.

3,3

6,7

3

7

IV.

2,3

4,7

2

5

8

17

25