Úlohy uzavřené s výběrem odpovědi

(multiple-choice, polynomické úlohy)


Úlohy uzavřené s výběrem jedné správné odpovědi

Jsou vůbec nejčastějším typem úloh. V nabídce odpovědí je jedna odpověď správná, zbytek tvoří různý počet distraktorů. V těchto úlohách by se měly vždy vyskytovat minimálně 4 alternativní odpovědi. Při nižším počtu neúměrně vzrůstá riziko uhodnutí správné odpovědi.

Tyto úlohy mohou existovat v různých podobách:


Který z malířů je autorem opony Národního divadla?

 1. Mikoláš Aleš
 2. Josef Lada
 3. Josef Mánes
 4. Vojtěch Hynais
 5. Luděk Marold


Z nabízených variant odpovědi je správně pouze jedna – v tomto případě d) Vojtěch Hynais. Ostatní varianty jsou distraktory.


Vyberte správné(á) tvrzení o oxidu uhličitém:

 1. je méně reaktivní než oxid uhelnatý
 2. je lehčí než vzduch
 3. vzniká v Krebsově cyklu
 4. vytváří suchý led


 1. platí pouze varianta 4
 2. platí varianty 1, 3, 4
 3. platí varianty 1, 4
 4. platí varianty 2, 4
 5. platí všechny uvedené varianty
 6. neplatí žádná z uvedených variant


V tomto případě je kmen úlohy rozšířen o varianty určitého tvrzení a žák vybírá za nabídnutých kombinací variant tu správnou. Ačkoliv tedy tento typ úloh připomíná úlohy s vícenásobnou správnou odpovědí, ve skutečnosti jím není, neboť neumožňuje žákovi zvolit libovolnou kombinaci variant, ale žák vybírá pouze jedinou správnou nabídnutou kombinaci.


Při konstrukci uzavřených úloh s výběrem jedné správné odpovědi obecně platí, že je třeba se vyhýbat tzv. do očí bijícím distraktorům.


Kterou z uvedených jednotek tlaku a jejich násobků je možné podle SI používat jako správnou jednotku tlaku?

 1. milibar
 2. hektopascal
 3. torr
 4. kilometr
 5. atmosféra


Do očí bijícím distraktorem je varianta d) kilometr. Tato jednotka je jednotkou délky, nikoliv tlaku. Aniž tedy žák musí přemýšlet o správnosti jednotek tlaku, může z výběru odpovědí rovnou vyloučit variantu d), čímž zvýší svoji šanci na uhodnutí správné odpovědi.