Úlohy uzavřené dichotomické

(true-false, úlohy s dvoučlennou volbou, alternativní úlohy)

Tento typ úloh patří mezi vůbec nejjednodušší. Předkládány jsou dvě varianty odpovědi, z nichž jedna je správná a má se určitým způsobem označit (podtržením, zakroužkováním atd.). Úlohy mohou mít nejrůznější podobu:


Předchůdcem Českého vysokého učení technického byl Královský český polytechnický ústav.

ANO - NE


Snižování hladiny krevního cukru (glukosy) způsobuje hormon (podtrhněte):

INZULIN - GLUKAGON


Stupňovité pyramidy starověkých Sumerů se nazývají zikkurraty.

SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM


Tlak plynu v uzavřené nádobě na teplotě

ZÁVISÍ - NEZÁVISÍ


Úlohy uzavřené dichotomické se velice snadno navrhují. Jejich konstrukční jednoduchost však svádí k testování pouhých detailů, izolovaných faktů, někdy i zcela nepodstatných či triviálních poznatků. Největší nevýhodou těchto úloh je vysoké riziko uhodnutí správné odpovědi, které činí 50%. Jelikož mají tyto typy úloh obvykle vysokou úspěšnost řešení a jsou tedy málo obtížné, bývá vhodné z motivačních důvodů zařadit jednu či dvě úlohy tohoto typu na začátek testu. Snadnou úlohou na úvod se tak zmenšuje stres žáků vyvolaný při psaní testu.


Doporučení pro návrh dichotomických úloh

  1. V úloze uvádějte vždy tvrzení, která jsou jednoznačně správná nebo nesprávná. Např.:


Hoření je slučování látky s kyslíkem.

ANO - NE


V tomto případě je možné obě varianty považovat za správnou odpověď. Slučování látek s kyslíkem je totiž jedna skupina reakcí, které se řadí mezi hoření. Hoření je tak nadřazený pojem ke slučování látek s kyslíkem. Žák tedy může pokládat za správnou odpověď ANO, neboť skutečně hoření je také (!) slučování látky s kyslíkem. Žák však může považovat za správnou i odpověď NE, neboť ne každé hoření je slučování látky s kyslíkem. (Hoří např. vodík s chlorem, železo s chlorem atd.)

  1. Vyhýbejte se příliš dlouhým tvrzením. Bývají pro žáky nesrozumitelná a uniká jejich podstata.

  2. V tvrzeních nepoužívejte nikdy dvojího záporu! Např.:


Neplatí, že ke Spartakovu povstání nedošlo za vlády tzv. druhého triumvirátu.

ANO - NE


Z formulace tvrzení a nabízených odpovědí může být žák zmaten. Ačkoliv zná správnou odpověď, nemusí být schopen správně vyřešit vztah mezi záporem mluvnickým a faktickým.

  1. V tvrzeních nepoužívejte výrazy typu často, téměř, většinou, zřídka, málokdy, obvykle atd. Tvrzení potom nejsou jednoznačná, neboť žák může mít jinou představu o tom, co je např. často než učitel.

  2. Pokud je v testu obsaženo více úloh uzavřených dichotomických, navrhujte zhruba stejný počet správných a nesprávných tvrzení.

  3. Nepoužívejte vět okopírovaných z učebnice, ani je neobměňujte pouhým zařazením záporu. (V opačném případě se podporuje prázdné biflování.)