Úlohy uzavřené s výběrem odpovědi

(multiple-choice, polynomické úlohy)


Úlohy uzavřené s výběrem jedné nesprávné odpovědi

V tomto typu úloh s výběrem odpovědi vybírá žák z nabízených variant jednu nesprávnou odpověď. V kmenu úlohy je třeba jasně zdůraznit zápor, neboť jinak může dojít snadno k přehlédnutí a k chybné odpovědi, přestože žák příslušné vědomosti má. Tento typ úloh by měl být rovněž používán uvážlivě a nepříliš často, na základní škole spíše výjimečně. Zvýšený důraz je kladen i na preciznost formulace kmene úlohy.

Příklady:


Která z následujících funkcí nepatří mezi tzv. ústavní funkce:

  1. Předseda Senátu Parlamentu České republiky
  2. Prezident České republiky
  3. Vedoucí Úřadu vlády České republiky
  4. Místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


Při formulaci uzavřených úloh s výběrem jedné nesprávné odpovědi je třeba dávat pozor na výběr distraktorů, aby nedošlo k zařazení sporných variant odpovědi:


Která z uvedených chemických látek nemá kapalné skupenství?

  1. benzin
  2. rtuť
  3. voda
  4. sodík
  5. brom
  6. žádná odpověď není správná


Vzhledem k formulaci této úlohy jsou uvedené distraktory sporné. Učitel má na mysli jako správnou odpověď d) sodík, neboť za normálních laboratorních podmínek je sodík pevná látka, kov. Žák však může otázku pochopit šířeji, že učitel se táže na chemickou látku, která nemá za žádných podmínek kapalné skupenství. Vzhledem k tomu, že sodík lze už plamenem kahanu snadno roztavit, bude žák jako správnou volit odpověď f).