Úlohy otevřené se stručnou odpovědí


Tyto úlohy se dále dělí na úlohy produkční (short-answer) a úlohy doplňovací. Oba tyto typy úloh vyžadují od žáka, aby vytvořil a uvedl vlastní krátké odpovědi. Tyto úlohy jsou při pečlivé formulaci otázek objektivně skórovatelné, vyhodnocení však vždy musí být prováděno odborníkem. Může totiž vždy dojít k situacím, že úloha je zodpovězena jen částečně správně.


Doporučení pro tvorbu úloh se stručnou odpovědí

 1. Úlohy používejte jen tehdy, lze-li odpovědět velmi stručně (nejlépe jedním údajem).

 2. Úlohy formulujte zcela jasně a jednoznačně.

 3. Nikdy nevyžadujte doslovné opakování textu z učebnice.

 4. Uvažte předem všechny možné odpovědi. Pokud jich je příliš mnoho, raději úlohu nepoužívejte.

 5. Ponechte v úlohách vždy dostatek místa pro uvedení odpovědi.

 6. Dávejte přednost produkčním úlohám před doplňovacími. Pokud chcete použít doplňovací úlohy, dodržujte následující doporučení:

  a) Vynechávejte jen důležité a podstatné údaje.
  b) Z neúplné věty musí být patrné, co se má doplnit.
  c) Údaj, který se má doplnit, umisťujte pokud možno až na konec věty.

  d) Pokud se má doplnit několik údajů, vynechejte pro doplnění zhruba stejné místo.


Úlohy se stručnou odpovědí se snadno navrhují, neumožňují žákům obvykle uhodnout správnou odpověď a ve většině případů jsou náročnější, než např. úlohy s výběrem odpovědi. Nevýhodou tohoto typu úloh je, že žáci mohou odpovědět správně, ale jinak, než učitel očekává.