Řešení


Nevhodnost této úlohy:


1. Který z následujících výroků nejpřesněji charakterizuje typické znaky romantismu?

  1. Romantismus je umělecký směr, který se zaměřuje především na cit a individuální prožitek člověka.
  2. Romantismus je umělecký směr, v centru jehož zájmu byla duše člověka a především psychicky trýzněná duše.
  3. Romantismus je umělecký směr, který výchozí podněty hledal v minulosti, zejména ve středověku a v exotických zemích.
  4. Romantismus je umělecký směr, který vyjadřuje zoufalství bezmoci a odhodlání k obvykle marné oběti.


spočívá především v tom, že je prakticky nemožné určit, který z výroků nejpřesněji charakterizuje typické znaky romantismu. V každé z variant jsou vyjádřeny stěžejní znaky romantismu, které teprve dohromady odpovídajícím způsobem charakterizují tento umělecký směr. Úloha je dále nevhodná proto, že některé z nabízených variant odpovědi se překrývají. Variantu a) i variantu b) lze do určité míry ztotožnit s variantou d).


U druhé úlohy:


2. Který z následujících výroků nejpřesněji vyjadřuje podstatu fotosyntézy?

  1. Fotosyntéza je reakce, která probíhá za slunečního světla.
  2. Fotosyntéza je reakce, která probíhá v zelených rostlinách.
  3. Fotosyntéza je reakce, které se zúčastňují enzymy v buňkách.
  4. Fotosyntéza je reakce, při které vzniká energie ve formě ATP.


tkví největší problém v tom, že jednotlivé varianty odpovědi jsou formulovány velice vágně a povrchně a žádná z variant vlastně podstatu fotosyntézy nevyjadřuje, byť jsou všechny uvedené výroky pravdivé. Vždy se ale krom fotosyntézy vztahují i na celou řadu dalších reakcí. Žáci tak mohou být zmateni, a přestože mají výborné vědomosti o fotosyntéze, nebyli by schopni úlohu vyřešit.