Úlohy uzavřené s výběrem odpovědi

(multiple-choice, polynomické úlohy)


Úlohy uzavřené s výběrem jedné nejpřesnější odpovědi

Tyto úlohy mohou být pro žáky velice obtížné, dokonce obtížnější, než odpovídající úlohy otevřené. Jelikož vyžadují dobré porozumění psanému textu, volíme je spíše pro účely středoškolských testů. Na základní škole, kde mají žáci obvykle potíže s dostatečně kvalitním porozuměním psanému textu, tento typ úloh volíme uvážlivě.


Z následujících výroků vyberte jeden, který nejpřesněji vystihuje podstatu radioaktivity:

  1. atomová jádra některých nuklidů nejsou stálá a samovolně se přeměňují na jiná jádra
  2. jaderné záření způsobuje smrt živých organismů v důsledku ozáření
  3. jádra všech atomů vysílají pronikavé záření, které má silné ionizační účinky
  4. pronikavé záření, vyzařované jádry atomů, je elektromagnetické vlnění


Pro žáky je někdy obtížné porozumět všem nuancím ve variantách odpovědí, neboť všechny z nabízených odpovědí tohoto typu úloh bývají do jisté míry pravdivé. Může se stát, že dokonce ani nejpřesnější odpověď (z hlediska řešení testové úlohy tedy správná odpověď) nemusí zcela odpovídat pravdě. Pro žáky tak můžou být tyto úlohy i matoucí, neboť zejména v humanitních předmětech může být pojetí nejpřesnější odpovědi i záležitostí subjektivního posuzování.

U tohoto typu úloh je vhodné formulovat jeden z distraktorů jako únikovou variantu: „nevím“, „neznám odpověď“. V případě, že úloha obsahuje více než čtyři alternativy odpovědi, je vhodné formulovat i tzv. „nulovou variantu“ (v následujícím příkladě varianta f):


Které z následujících tvrzené o příčinách 2. světové války je nejpřesnější?

  1. Hlavní příčinou vypuknutí 2. světové války byly spory mezi Hitlerem a Stalinem o Polsko.
  2. Hlavní příčinou vypuknutí 2. světové války byly podmínky Versailleského míru z roku 1919 a nedořešené spory mezi mocnostmi z 1. světové války.
  3. Hlavní příčinou vypuknutí 2. světové války byla Hitlerova doktrína Drang nach Osten.
  4. Hlavní příčinou vypuknutí 2. světové války byl počínající rozpad koloniální soustavy.
  5. Hlavní příčinou vypuknutí 2. světové války byla snaha o vyhlazení Židů a dalších skupin tzv. podlidí (Untermensch).
  6. Žádná z uvedených možností není hlavní příčinou 2. světové války.