Anotace k projektům
   Kontakty
   Výukové materiály

ANOTACE K PROJEKTŮM


Multimediální interaktivní cvičebnice vybraných metod pedagogického výzkumu

FRVŠ 1227 F5d pro rok 2004

Jedním ze základních těžišť přípravy budoucích učitelů jsou pedagogické a zejména pak didaktické disciplíny. Jsou nezbytnou součástí studijních plánů pedagogických fakult, ale i ostatních pracovišť zabývajících se pregraduální přípravou budoucích učitelů. V rámci těchto disciplín je věnována pouze okrajová pozornost metodologii pedagogického výzkumu. V současné době se ukazuje naléhavá potřeba koncepční přípravy budoucích učitelů v oblasti metodologie pedagogického výzkumu. Významným přínosem je proto studijní opora typu interaktivní elektronické cvičebnice, která umožňuje uživatelům vyzkoušet si navrhování správných řešení konkrétních modelových výzkumných problémů v postupných krocích a poskytovala uživatelům různé úrovně průběžné zpětné vazby. Její podstatou je interaktivní řešení předložených modelových příkladů, které je třeba pomocí pedagogického výzkumu vyřešit. Prováděné kroky řešení je možné konzultovat s interaktivní nápovědou (citace příslušné literatury, autorské řešení). Obtížnost řešení příkladu si tak může volit uživatel sám pomocí počtu odkazů na nápovědu během řešení. Konečný výstup svého řešení modelového příkladu si může autor zkontrolovat s autorským řešením, a posoudit tak správnost svého postupu.


Multimediální interaktivní opora pro kurzy obecné didaktiky

FRVŠ 838 F5d pro rok 2005

Obecná didaktika na Pedagogické fakultě UJEP spadá mezi předměty tzv. společného základu. Výukou této disciplíny procházejí studenti všech učitelských programů. Obecná didaktika je také součástí doplňujícího pedagogického studia (DPS) a objevuje se v rámci programů celoživotního vzdělávání. Současné dostupné studijní opory ve většině případů nevedou studenty k nácviku praktických dovedností a nejsou schopny poskytnout studentům odpovídající zpětnou vazbu. Proto jsme vytvořili multimediální interaktivní učební pomůcku pro kurzy obecné didaktiky, která obsahuje relevantní textový materiál videonahrávku a odkazy na další potřebné informační zdroje (RVP ZV atd.). Cílem této studijní opory je vytvořit u uživatelů schopnost samostatné orientace v problematice obecné didaktiky a schopnost řešit některé praktické úkoly (např. didaktická analýza učiva, orientace a práce s osnovami a vzdělávacími programy, výběr učiva atd.). Takto získané dovednosti může posluchač dále rozvíjet v kurzech oborových didaktik a v rámci pedagogických praxí.


Interaktivní cvičebnice tvorby a hodnocení didaktických testů

FRVŠ 1973 F5d pro rok 2006

Didaktické testování je nejrozšířenější diagnostickou metodou v práci učitele a je běžně využíváno v reálné školní praxi. Tzv. "písemky" se stávají neoddělitelnou součástí vyučovacích hodin a jsou také jednou z nejfrekventovanějších a nejpravidelnějších činností ve vyučování. Proto by správné tvorbě, použití a hodnocení didaktických testů měla být věnována náležitá pozornost jak v rámci pregraduální přípravy učitelů, tak v rámci celoživotního vzdělávání. Vytvořená interaktivní cvičebnice zabývající se tvorbou, použitím a hodnocením didaktických testů vede uživatele sledem jednotlivých postupných kroků tvořících dílčí etapy konstrukce a evaluace didaktického testu. Ke každému kroku se vztahuje alespoň jedna úloha, která uchazečům umožní zvládnout a pochopit význam zmiňovaných kroků. Cvičebnice nalezne využití především v rámci seminářů z obecné didaktiky, v rámci specializovaných kurzů zaměřených na problematiku didaktického testování a dále v rámci celoživotního vzdělávání.
(c) Bc. René Baran, baran@ujep.cz, 2006